Bezvědomí, porucha vědomí


PhDr. Lukáš Humpl, mluvčí ZZS MSK, 27.02.2008 8:51:52 - verze pro tisk

Jedná se o jeden z nejzávažnějších stavů poruchy zdraví, který bezprostředně ohrožuje postiženého na životě a vyžaduje okamžitou první pomoc. Jde o selhání jedné ze tří takzvaných životních funkcí organismu - mezi základní životní funkce patří dýchání, krevní oběh a vědomí.

 

Projevy

• postižený neovládá svaly, proto tělo bezvládně padá z polohy, v jaké se právě nachází

(Pozor! - riziko závažných úrazů bez obranných reflexů)

• podle hloubky bezvědomí:

- nereaguje na oslovení

- v další fázi na dotek

- v nejhlubším bezvědomí ani na bolestivý podnět (štípnutí do ušního lalůčku apod.)

• mohou se vyskytnout „křeče“- nekontrolované rychlé záškuby svalstva celého těla, nebo jeho částí (obvykle provázeny zaťatými zuby a pěnou u úst)

• dýchání, pokud je zachováno, bývá nepřirozené, pomalé a hlučné – chrčení, chrápání

• za poruchu vědomí jsou považovány i změny kvality vědomí – dezorientace, zmatenost (postižený neví kde je, co se s ním děje, jak se jmenuje, kde bydlí apod.)

 

Foto: Codrys

 

Příčiny

• úrazy hlavy, nebo jiná těžká poranění související s rozvojem šokového stavu

• onemocnění mozku (takzvané mozkové mrtvice, nádory, krvácení, epilepsie a mnoho dalších)

• otravy (náhodné nebo v sebevražedném úmyslu - nejčastěji alkohol, drogy a průmyslové látky)

• všechna postižení způsobující nedostatek přívodu kyslíku do mozku (srdeční, cévní choroby nebo masivní krvácení apod.)

• nemoci postihující metabolismus (nejčastěji diabetes - cukrovka)

 

 

 

Příběh z praxe:

Šedesátiletý muž byl na cestě do práce; seděl v tramvaji, která byla plná lidí a během jízdy jej postihla srdeční slabost. Podle svědků se zpočátku chytal za hrudník, po té začal těžce dýchat a chrčel. Ani jeden z přítomných – ve voze bylo minimálně dvacet svědků příhody - neposkytl muži žádnou první pomoc. Vyzvali pouze řidiče, aby přivolal záchrannou službu a do doby příjezdu záchranářů přidržovali sedícího pacienta na sedačce. Ten však již mezitím přestal dýchat a došlo u něj také k srdeční zástavě.

Když na místo přijela asi po deseti minutách od zavolání posádka záchranné služby, nalezl lékař muže promodralého a bez známek života. Odborná resuscitace, která byla zahájena se značnou časovou prodlevou, již pacientovi nepomohla a muž zemřel.

 

 

Foto: ÚSZS MSK

 

 

Pozor!

 

První pravidlo poskytnutí pomoci – neohrozit život a zdraví zachránce.

Tedy:

Myslete na nebezpečí výbuchu nebo požáru automobilu u dopravních nehod. Při zásahu na silnici musíte být dobře vidět a dostatečně označit místo, aby jste se sami nestali obětí…

Dbejte na to, abyste se nestali dalším postiženým při pomoci pacientovi, kterého zasáhl elektrický proud nebo jenž utrpěl úraz při práci s nějakým strojem či zařízením.

 

 

 

 

Jak poskytnout první pomoc

• zjistěte stav vědomí

- reaguje na oslovení?

- pokud se neprobírá ani při zatřesení či štípnutí do ušního lalůčku, jedná se o hluboké bezvědomí

• zjistěte zda dýchá a jak

- položte postiženého na záda a sledujte dýchání

- přiložte ucho k ústům postiženého; slyšíte nebo cítíte vydechovaný vzduch? pokud nedýchá pravidelně a ve stejné frekvenci jako vy nebo si nejste jisti, že dýchá = nedýchá

• proveď záklon hlavy tlakem rukou na čelo postiženého, který leží na zádech na tvrdé podložce

nic mu nedávejte pod hlavu! - už dýchá? ne?

- volejte 155

- organizujte pomoc

- na místě neprodleně zahajte oživovací pokusy

 

Pamatuj!

Pokud je postižený v bezvědomí a nedýchá, okamžitě začni s oživovacími pokusy (KPR)!

Pokud je postižený v bezvědomí a nelze jednoznačně určit zda dýchá (chrčivé, lapavé, nepravidelné), neváhej a začni s KPR!

 

• pokud postižený nereaguje, ale dýchá, přetočte jej do polohy na boku s níže uloženou paží před tělem (poloha umožňuje odtok případných zvratků nebo krve z dutiny ústní)

• od postiženého až do příjezdu záchranné služby neodcházejte a kontrolujte, zda nedošlo k zástavě dechu – pokud ano, přetočte pacienta na záda a zahajte oživovací pokusy

• při zvracení nebo krvácení z úst ponechte postiženého v poloze na boku a nechte zvratky či krev volně vytékat – prevence vdechnutí tekutiny, kontrolujte dýchání

• u křečí zabraňte dalšímu poranění, především hlavy o okolní předměty a nesnažte se nic strkat mezi zuby či otevírat ústa – tím ohrožujete sebe i postiženého

Foto: Codrys

 

 

Pozor!

Pokud s námi pacient hovoří, nemůže se jednat o bezvědomí a je jisté, že dýchá a má funkční krevní oběh.

Kvalita dýchání a krevního oběhu sice může být zhoršená, ale prozatím je dostačující pro fungování mozkové činnosti a život.

 

Pokud se nám nedaří navázat slovní či jiný kontakt, a to ani po bolestivém podnětu, nezačneme hned provádět srdeční masáž, ale nejdříve ověříme, zda postižený dýchá.

 

 

 

 

Příběh z praxe:

Na stavbě dálničního tunelu u obce Klimkovice došlo u jednoho z dělníků pracujících na elektroinstalaci k zásahu elektrickým proudem. Muž po úrazu upadl do bezvědomí a nedýchal. Starší kolega, který příhodu viděl, přivolává ihned záchrannou službu a do příjezdu sanitního vozidla provádí postiženému nepřímou masáž srdce. Dlouhé minuty do chvíle, než si pacienta převzali záchranáři, nepřestával s resuscitaci, i když stav postiženého zůstával stejný a laické pokusy neměly žádný viditelný výsledek.

Posádka sanitky pokračovala ve výborně započatých oživovacích pokusech, a to rozšířenou resuscitaci - za pomocí přístrojů a léků. Po chvíli se podařilo obnovit pravidelnou srdeční činnost postiženého. Záchranná služba jej poté převezla do Fakultní nemocnice v Ostravě. Tento pacient přežil bez následků, a to z velké části díky pohotové a správně provedené první pomoci svého spolupracovníka.

 

Foto: ÚSZS MSK

 

 

V čem spočívá ohrožení života

• dušení – bezvědomí je provázeno ochabnutím svalů, může proto dojít k zapadnutí jazyka a tím se uzavře průchod vzduchu do plic; dále může nastat ochabnutí dýchacích svalů

 

• vdechnutí cizích těles a tekutin (zvratky, krev, zubní protézy, žvýkačky …) vlivem vymizení obranných reflexů jako jsou polykání a kašel

 

• zranění způsobená nekontrolovanými pády

 

 

 

 

 

Pamatuj!

Každé bezvědomí může znamenat bezprostřední ohrožení života a vyžaduje okamžitou pomoc a privolání záchranné služby.

Většina poruch vědomí je přechodná a jejich příčina je řešitelná. V případě neposkytnutí pomoci je však úmrtí v důsledku udušení neodvratitelné.

 

 

 

Autoři :

MUDr. David Holeš

PhDr. Lukáš Humpl