Projekty financované z fondů EU


PhDr. Lukáš Humpl, mluvčí ZZS MSK, 20.05.2017 20:42:27 - verze pro tisk

Obr,oba.png

 

 

 

 

 

 

 

 

Vybavení vzdělávacího střediska Zdravotnické záchranné služby Moravskoslezského kraje, p.o.

 

Operační program

Integrovaný regionální operační program 2014-2020

Prioritní osa

1. Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony

Investiční priorita

5b. Podpora investic zaměřených na řešení konkrétních rizik, zajištěním odolnosti vůči katastrofám a vývojem systémů krizového řízení

Specifický cíl

1.3 Zvýšení připravenosti k řešení rizik a katastrof

Číslo projektu

CZ.06.1.23/0.0/0.0/16_035/0001947

Cíl projektu

Hlavním cílem projektu je zajištění a poskytování kvalitní přednemocniční neodkladné péče pacientům, kteří jsou akutně ohroženi na životě či zdraví.

Popis konečného stavu

Cíle projektu bude dosaženo pořízením vybavení vzdělávacího a výcvikového střediska Zdravotnické záchranné služby Moravskoslezského kraje, p.o., jejímž zřizovatelem je Moravskoslezský kraj, zaměřeného na rozvoj specifických dovedností a součinnosti základních složek IZS.

Výstupy projektu

• Celotělový simulátor dospělý trauma – 3 ks

• Celotělový simulátor dospělý pro rozšířenou výuku urgentní a intenzivní péče – 1 ks

• Celotělový simulátor novorozenecký – 1 ks

Výsledky projektu

• Modernizace vzdělávacího a výcvikového střediska Zdravotnické záchranné služby Moravskoslezského kraje, p.o.

• Vytvoření podmínek k získání odborných znalostí a nácviku dovedností pro základní složku IZS

• Rozvoj specifických dovedností a součinnosti základních složek IZS

Partner projektu

Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace

Financování projektu

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Celkové výdaje projektu 19 579 365,00 Kč

Celkové způsobilé výdaje projektu 19 579 365,00 Kč

Celková přiznaná dotace EU (ERDF 85 % + SR 5%) 17 621 428,50 Kč

Spolufinancování příjemcem - Moravskoslezský kraj (10 %) 1 957 936,50 Kč

Doba realizace projektu

06/2016 – 04/2018

 

____________________________________________________________________________________

 

 

 

 

Logo IOP

Krajský standardizovaný projekt zdravotnické záchranné služby
Moravskoslezského kraje

 

Operační program

Integrovaný operační program

 

Prioritní osa

3. Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb

 

Oblast podpory

2.1 Služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik

 

Registrační číslo projektu

CZ.1.06/3.4.00/11.07845

 

Cíl projektu

Vybudování informačního sytému operačních středisek Integrovaného záchranného systému (IZS) s cílem zajistit provoz informačních a komunikačních sítí a služeb IZS, dosáhnout dokonalé propojení všech složek IZS mezi sebou bez ohledu na jejich lokaci a tak zajistit vysokou akceschopnost a operabilitu.

 

Výstupy projektu

V rámci projektu bude realizována dodávka technologií a informačního systému pro zajištění integrace informačního systému pro operační řízení včetně oživení systému a napojení na Národní informační systém IZS.

 

Financování projektu

Celkové způsobilé výdaje projektu: 11.430.200 Kč

Celková přiznaná dotace EU (85 %): 9.471.720 Kč

Spolufinancování příjemcem - Moravskoslezský kraj (15 %): 1.671.480 Kč

 

Doba realizace projektu

03/2011 – 12/2015

 

Kontaktní osoba

Ing. Hana Kaštovská

projektový manažer

odbor evropských projektů Moravskoslezského kraje

Tel. 595 622 752

Fax.: 595 622 427

e-mail: hana.kastovska@msk.cz