Žádost ze dne 22. 12. 2022


Ing. Jan Motyka, rozpočtář, 02.01.2023 13:08:54 - verze pro tisk

Předmět žádosti:

 

Žadatel požaduje tyto informace:

 

1) Zpřístupnění informací o veřejné zakázce „Dodání rukavic“ obsahující následující dokumenty:

a) seznam dokladů, kterými vybraný dodavatel prokazoval kvalifikaci,

b) u požadované profesní způsobilosti podle § 77 odst. 2 ZZVZ, ekonomické kvalifikace a technické kvalifikace, údaje rozhodné pro prokázání splnění jednotlivých kritérií,

c) seznam dokladů nebo vzorků, jejichž předložení je podmínkou uzavření smlouvy, pokud si je zadavatel vyhradil podle § 104 písm. a) ZZVZ.

 

2) Zpřístupnění nabídek jednotlivých účastníků zadávacího řízení.

 

 

 

Poskytnuté informace:

 

K Vaši žádosti o informace dle zákona č. 106/ 1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, doručené dne 22. 12. 2022 Vám za zadavatele Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, sděluji, že zadavatel vypsal danou zakázku s názvem „Dodání rukavic“ jako zakázku malého rozsahu dle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), a není povinen ze zákona vyhotovovat dokumenty dle § 123 písm. b) zákona, o které žádáte ve Vaší žádosti. Hodnotící komise při posuzování a hodnocení nabídek dodavatelů veřejné zakázky malého rozsahu vyhotovuje dokument „Zpráva o posuzování a hodnocení nabídek“, který byl přiložen k odpovědi žádosti.

 

 

Informace byla poskytnuta dne 2. 1. 2023