Informace k podání oznámení dle Směrnice o ochraně oznamovatele


Mgr. Petr Koběrský, vedoucí oddělení IT, 01.08.2023 1:25:31 - verze pro tisk

Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace se sídlem Výškovická 2995/40, Zábřeh, 700 30 Ostrava jako povinný subjekt dle Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 o ochraně osob oznamujících porušení práva Unie (dále jen „směrnice o ochraně oznamovatele“) informuje o důležitých zásadách a principech, na základě kterých je možné podat oznámení o porušení práva Unie.

 

Podstatou nové právní úpravy je především:

 

přijímání a posuzování oznámení o možném protiprávním jednání

přijímání opatření za účelem prevence nebo nápravy protiprávního stavu

zachování důvěrnosti a ochrana osob oznamujících možné protiprávní jednání před odvetnými opatřeními

ochrana zaměstnavatelů před smyšlenými nebo nesmyslnými oznámeními

 

Oznámení může podat fyzická osoba, která se o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít u zaměstnavatele, dozvěděla v souvislosti s výkonem pracovní nebo obdobné činnosti (zaměstnanec, osoba pracující na základě dohody, stážista…) a zároveň toto jednání:

 

• má znaky trestného činu,

• má znaky přestupku, za který lze uložit pokutu s horní hranicí alespoň 100 000 Kč,

• porušuje zákon o ochraně oznamovatelů,

• porušuje jiný právní předpis nebo předpis EU ve vybrané oblasti:

  o finanční služby, povinný audit, finanční produkty a trhy,

  o daň z příjmu právnických osob,

  o předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,

  o ochrany spotřebitele,

  o bezpečnost a soulad výrobků s předpisy,

  o bezpečnost dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích,

  o ochrana životního prostředí,

  o ochrana vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví,

  o bezpečnost potravin a krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví,

  o radiační ochrany a jaderné bezpečnosti,

  o hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek,

  o ochrana osobních údajů, soukromí, a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů

  o ochrana finančních zájmů EU

  o fungování vnitřního trhu včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva EU.

 

Oznamovatel, který má důvodné podezření na protiprávní jednání v rámci organizace, u které je zaměstnán, má možnost oznámit takovéto jednání v dobré víře bez obav z odvetných opatření.

Oznámení musí vždy obsahovat údaje o totožnosti oznamovatele – jméno, příjmení a datum narození.

Pokud oznámení neobsahuje identifikační údaje oznamovatele, jedná se o anonymní oznámení, kterým se povinný subjekt nemusí zabývat.

Zákonná ochrana nebude náležet oznamovateli, který neměl oprávněné důvody se domnívat, že se oznámení zakládá na pravdivých informacích. Při podání vědomě nepravdivého oznámení hrozí oznamovateli nejen pokuta až do výše 50 tisíc Kč, ale i občanskoprávní (v závažných případech i trestněprávní) odpovědnost za takové oznámení.

 

Způsob podání oznámení:

1. Vnitřní oznamovací systém

  • ústně (osobně) v sídle ZZS MSK na adrese Výškovická 2995/40, Zábřeh, 700 30 Ostrava, a to po dohodě s příslušnou osobou. O ústním podání bude vyhotoven písemný zápis, případně může být, se souhlasem oznamovatele, vyhotoven audiozáznam

  • písemně - v zalepené obálce označené „WHISTLEBLOWING – NEOTVÍRAT", zaslané nebo jinak doručené na adresu ZZS MSK, Výškovická 2995/40, 700 30 Ostrava

  • e-mailem: whistleblowing1@zzsmsk.cz, whistleblowing2@zzsmsk.cz

  • telefonicky na telefonní lince: 597 011 406 nebo 597 011 407 - veškeré hovory na telefonní lince jsou nahrávány a oznamovatel s tím souhlasí.

 

2. Externí oznamovací systém Ministerstva spravedlnosti

 

3. Uveřejnění

Oznamovatel má právo prvotní volby, a to jestli pro podání oznámení využije vnitřní oznamovací systém, externí oznamovací systém, nebo učiní oznámení prostřednictvím orgánů činných v trestním řízení. Institut uveřejnění je doporučováno využít až po neúspěšném vyřízení podaného oznámení prostřednictvím oznamovacích kanálů bodů 1. a 2.

Oznamovatel má právo na ochranu, pokud podal oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému, externího oznamovacího systému, uveřejněním, prostřednictvím orgánů činných v trestním řízení nebo prostřednictvím uveřejnění oznámení. Oznamovateli je zaručena maximální možná míra ochrany, zejména pak zajištění anonymity a zajištění důvěrnosti informací uvedených v oznámení.

Oznamovatel má právo být vyrozuměn o přijetí oznámení do 7 dnů od jeho přijetí povinným subjektem.

Oznamovatel má právo být informován o průběhu vyšetřování podaného oznámení, pokud toto nenaruší samotné vyšetřování nebo nepoškodí práva dalších osob. Oznamovatel nemá právo na poskytnutí kopie materiálů týkajících se vyšetřování.

Oznamovatel má právo být informován o výsledku šetření podaného oznámení, navrhovaných opatřeních, pokud se prokázalo, že oznámení bylo důvodné a to do 3 měsíců od podání oznámení. Povinnost informovat oznamovatele dle předchozí věty se vztahuje i na situaci, kdy příslušná osoba vyhodnotí oznámení jako nedůvodné.

 

Oznamovatel souhlasí se zpracováním osobních údajů příslušnou osobou ZZS MSK.

 

Příslušné osoby:

 

Bc. Elen Kubicová – 597011406, whistleblowing1@zzsmsk.cz; z důvodu možného střetu zájmů není vhodné zasílat oznámení týkající se personální a mzdové problematiky.

Bc. Blanka Byrtusová – 597011407, whistleblowing2@zzsmsk.cz; z důvodu možného střetu zájmů není vhodné zasílat oznámení týkající se GDPR a vnitřního kontrolního systému.