Tísňová
linka:
155
ZDRAVOTNICKÁ
ZÁCHRANNÁ SLUŽBA

Hledáme zaměstnance

Informace o zpracování osobních údajů


Mgr. Petr Koběrský, vedoucí oddělení IT, 23.05.2018 15:28:06 - verze pro tisk

Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, p. o., jako správce osobních údajů (dále jen „správce“ nebo „ZZS MSK“), připravila tento dokument za účelem splnění povinnosti informovat pacienty a další subjekty, jejichž údaje zpracovává (dále jen „subjekt údajů“), o okolnostech zpracování jejich osobních údajů. ZZS MSK je povinna informovat subjekt údajů na základě článku 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice (dále jen „Nařízení GDPR“).

 

Pod pojmem „pacient“ se v tomto dokumentu rozumí každá osoba, které byly poskytnuty zdravotní služby v rámci zdravotnické záchranné služby, byla ošetřena na Protialkoholní záchytné stanici (PZS) nebo na Lékařské pohotovostní službě (LPS).

 

INFORMACE O VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJÍCH A NAKLÁDÁNÍ S NIMI

 

Kontaktní údaje správce osobních údajů:

Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace

Výškovická 2995/40, Zábřeh

700 30 Ostrava

 

Statutární zástupce správce:

MUDr. Roman Gřegoř, ředitel organizace

 

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:

Bc. Blanka Byrtusová

E-mail: poverenec.ou@zzsmsk.cz

 

Účely, v rámci kterých budou Vaše osobní údaje ZZSMSK zpracovávány:

 

Důvody, proč ZZS MSK zpracovává Vaše osobní údaje, jsou:

• Poskytnutí neodkladné péče, v rámci které je provozována i rychlá převozová služba pro novorozence (RPN)

• Lékařská pohotovostní služba (LPS)

• Činnost protialkoholní záchytné stanice (PZS)

• Výkaznictví (pro zdravotní pojišťovny, Národní zdravotní registry apod.)

• Zdravotnická dokumentace

• Vzdělávání

• Správa FKSP

• Škodní komise a pojistné události

• Vymáhání pohledávek

• Příchozí a odchozí úhrady

• Oběh dokladů

• Pokladny

• Kamerové systémy

• Výběrová řízení – veřejné zakázky

• Smlouvy

• Webové služby

• Věda a výzkum

 

Právní základ pro zpracování Vašich osobních údajů:

 

Vaše osobní údaje zpracováváme, protože je to nezbytné pro splnění právních povinností ZZS MSK. Tyto povinnosti ZZS MSK vyplývají z následujících právních předpisů:

• zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce

• zák. č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

• zák. č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění

• zák. č. 187/20016 Sb., o nemocenském pojištění

• zák. č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění

• zák. č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeob. zdrav. pojištění

• zák. č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení

• zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

• zák. č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách

• zák. č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách

• zák. č. 374/2011 Sb. o zdravotnické záchranné službě

• zák. č. 251/2005 Sb., o inspekci práce

• vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb

• vyhláška 98/2012 Sb. o zdravotnické dokumentaci

• vyhláška č. 99/2012 Sb., o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb

• zák. č. 389/2013 Sb., o elektronických dokladech

• zák. č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti

• zák. č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě

• zák. č. 389/2013 Sb., o elektronických dokladech

• zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví

• zák. č. 273/2008 Sb., o polici ČR

• Zákon č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty

• zák. č. 586/1992 Sb. o dani z příjmů

• Zákon č. 280/2009 Sb. daňový řád

• Vyhláška č. 270/2010 Sb. o inventarizaci majetku a závazků

• Zákon č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole + vyhláška č. 416/2004

• Zákon č. 340/2015 Sb. o registru smluv

• zák.č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů

• zák.č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon)

• zák.č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů

• zák. č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek

• vyhláška č. 296/2012 Sb. o požadavcích na vybavení poskytovatele zdravotnické dopravní služby, poskytovatele zdravotnické záchranné služby a poskytovatele přepravy pacientů neodkladné péče dopravními prostředky a o požadavcích na tyto dopravní prostředky

 

Oprávněné zájmy ZZS MSK nebo třetí strany v případě, že zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany:

 

ZZS MSK provozuje kamerový systém:

 

• Ve vozidlech ZZS MSK

Kamery jsou umístěny na předním skle pro sledování okolí motorového vozidla v souvislosti s jeho pohybem po pozemních komunikacích. Záznam obsahuje informace o dopravní nehodě nebo jiné mimořádné situaci, která může být následně použita k legitimnímu účelu (ochrana práv a zájmů provozovatele).

 

• Kamerový systém v Opavě

• Kamerový systém ve Vítkově

• Kamera na budově správy Karviná

• Kamera na myčce vozidel v objektu NsP Karviná

Kamery monitorují okolí budov ZZS MSK. Záznam obsahuje informace případného mimořádného charakteru, které mohou být následně použity k legitimnímu účelu (ochrana práv a zájmů provozovatele; ochrana majetku).

 

• Kamerový systém PZS Karviná

• Kamerový systém PZS Opava

Kamerový systém pro kontrolu stavu pacientů pro okamžité řešení mimořádné situace. Záznam obsahuje informace případného mimořádného charakteru, které mohou být následně použity k legitimnímu účelu. Na PZS Opava je pouze online přenos na monitor v pracovně sestry, bez záznamu.

 

• Kamera na budově ředitelství v Ostravě

Kamerový systém pro online kontrolu stavu (osvětlení, sníh, povětrnostní podmínky, provozní situace, přítomnost vrtulníků) na heliportu. Kamerový systém pouze pro danou situaci, bez záznamu.

 

Důvodem provozování kamerového systému je oprávněný zájem ZZS MSK (dle čl. 6 odst. 1 písm. d) a f) Nařízení) na ochranu majetku.

 

Kategorie osobních údajů:

 

ZZS MSK zpracovává následující kategorie osobních údajů:

- identifikační údaje (tj. jméno, příjmení, titul, datum narození, rodné číslo, státní příslušnost)

- adresní údaje (adresa bydliště, telefonní číslo, e-mail)

- zvláštní kategorie osobních údajů (údaje o zdravotním stavu, anamnestické údaje, biometrické údaje)

 

V případech, kdy ZZS MSK osobní údaje nezískává pouze od pacientů samotných, ale rovněž od jiných osob (zejména v rámci lékařské dokumentace převzaté od jiných poskytovatelů zdravotních služeb) zpracovává ZZS MSK tyto osobní údaje:

- identifikační údaje (tj. jméno, příjmení, datum a místo narození, rodné číslo, státní příslušnost)

- adresní údaje (adresa bydliště, telefonní číslo, e-mail)

- údaje o zdravotním stavu

 

Příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů:

 

Příjemci osobních údajů jsou subjekty oprávněné ze zvláštního zákona (zejména osoby uvedené v § 65 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, poskytovatelé navazujících zdravotních služeb, krajské hygienické stanice, SÚKL, krajský portál (MIS), zdravotní pojišťovny, okresní soud, ÚZIS, atd.).

 

 

Doba uložení osobních údajů:

 

Osobní údaje jsou uloženy po dobu nezbytně nutnou. Jsou součástí zdravotnické a jiné dokumentace. Doba uložení a následná archivace a skartace těchto dokumentů se řídí platnou legislativou a je zakotvena ve spisovém a skartačním řádu ZZS MSK. Kamerové záznamy veřejně přístupných prostor jsou automaticky přemazány smyčkou po maximálně 96 hodinách. Export z kamerového záznamu je pořizován pouze v případě potřeby použití pro výkon a obhajobu právních nároků ZZS MSK nebo zaměstnanců a je uchován po dobu trvání těchto nároků nebo předán příslušnému orgánu.

Nakládání se zdravotnickou dokumentací je upraveno v § 53 - 69 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a vyhláškou č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci. Jednotlivé doby uchování jsou upraveny v příloze č. 3 této vyhlášky.

 

 

Práva týkající se ochrany osobních údajů

 

• Máte právo požadovat po ZZS MSK přístup k osobním údajům týkajících se Vás jako subjektu údajů a máte právo na jejich opravu – máte právo získat od ZZS MSK potvrzení, zda Vaše osobní údaje jsou zpracovávány, a pokud ano, máte právo na přístup k těmto údajům. Požádáte – li o zpřístupnění elektronicky, budou Vám informace poskytnuty v elektronické formě, která se běžně užívá, pokud výslovně nepožádáte o jiný způsob poskytnutí.

 

• Máte právo na omezení zpracování, a to v těchto případech:

a) jestliže popíráte přesnost osobních údajů, můžete požadovat omezení jejich zpracování na dobu potřebnou k tomu, aby mohla ZZS MSK přesnost osobních údajů ověřit (pokud zjistíte ve Vašich osobních údajích nepřesnost, doporučujeme využít práva na opravu)

b) zpracování je protiprávní a Vy odmítáte výmaz osobních údajů a místo toho požadujete jen omezení jejich použití

c) ZZS MSK již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků

d) jestliže jste již vznesl námitku proti zpracování v případě zpracování v oprávněném zájmu správce či třetích osob, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody správce převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů.

 

• Máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají, a to za těchto podmínek:

a) zpracování je prováděno na základě čl. 6 odst. 1 písm. e) Nařízení, tedy odůvodňuje-li ZZS MSK zpracování tím, že je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu (veřejným zájmem se rozumí koncept, jehož cílem je všeobecné dobro a společenský blahobyt) či při výkonu státní moci (výkonem státní moci se rozumí konání ve vyváženém systému tří mocí: zákonodárné, výkonné a soudní) nebo

b) zpracování je prováděno na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení, tedy odůvodňuje-li ZZS MSK zpracování tím, že je nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce nebo třetí strany.

 

• Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, a to v případě, že se domníváte, že zpracováním osobních údajů dochází k porušování nařízení. Dozorovým úřadem je:

Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ)

Pplk. Sochora 27

170 00 Praha

 

Následující právo týkající se ochrany Vašich osobních údajů je omezeno zákonem:

právo na výmaz osobních údajů – toto Vaše právo je omezeno zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách). Vaše osobní údaje proto nemusí být vymazány, popř. mohou být vymazány jen částečně, přestože právo na jejich výmaz uplatníte.

 

Následující právo týkající se ochrany Vašich osobních údajů se na Vás nevztahuje:

právo na přenositelnost údajů – důvodem je skutečnost, že Vaše osobní údaje ZZS MSK nezpracovává na základě Vašeho souhlasu s jejich zpracováním, ani na základě smlouvy, a toto zpracování navíc neprobíhá pouze automatizovaně.

 

Jak můžete uplatnit Vaše práva:

 

Kontaktní adresy

Svá práva na ochranu osobních údajů můžete uplatnit písemně nebo elektronicky, a to:

 

• písemně dopisem zaslaným na adresu:

Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, přísp. org.

Výškovická 2995/40, Zábřeh

700 30 Ostrava

na obálku prosím zřetelně uveďte slova „OSOBNÍ ÚDAJE“

 

• elektronicky prostřednictvím e-mailu zaslaného na adresu osobni-udaje@zzsmsk.cz

 

Upozorňujeme na to, že u každého žadatele jsme povinni ověřit jeho totožnost, protože informace nemůžeme poskytnout nikomu jinému než subjektu údajů. Použijeme proto jeden z těchto způsobů:

- na Vaší písemné žádosti bude úředně ověřený podpis

- v žádosti zaslané e-mailem bude elektronický podpis

- při osobním převzetí údajů ověříme Vaši totožnost podle platného průkazu totožnosti

- údaje pošleme doporučeně do vlastních rukou na adresu Vašeho bydliště uvedenou v záznamech ZZS MSK.

 

Akceptujeme příjem dokumentů ve formátech: formáty souborů Microsoft Office (doc, xls, docx, xlsx apod.), Adobe Portable Document Format (pdf), Formuláře 60XML (zfo), Formáty OpenDocument (odf), soubory v uvedených formátech mohou být komprimovány do formátu ZIP (zip).

 

Upozorňujeme, že s ohledem na množství došlé pošty i elektronické komunikace nemůžeme včas reagovat na podání, žádosti či námitky, které jsou doručeny jiným způsobem (zejména na jiné e-mailové adresy). Práva nelze uplatnit telefonicky či ústně.

 

Obsah žádosti či námitky:

Ve své žádosti, námitce či jiném podání týkající se Vašich práv na ochranu Vašich osobních údajů prosím uveďte svou totožnost a specifikujte, jaké právo uplatňujete.

 

Bezplatnost poskytnutí informací a vyřízení žádostí, podání či námitek ohledně nakládání s osobními údaji:

Jako správce jsme povinni sdělit Vám informace o způsobu zpracování Vašich osobních údajů bezplatně. Rovněž Vaše žádosti, podání a námitky jsme povinni vyřídit bezplatně.

Podle čl. 12 odst. 5 Nařízení jsme však oprávněni uložit přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací, sdělení nebo s učiněním požadovaných úkonů, pouze však v případě, kdy by Vaše žádost byla zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, zejména při opakovaných žádostech. Ze stejných důvodů je ZZS MSK oprávněna žádost odmítnout.

 

Lhůta pro vyřízení žádosti je jeden měsíc od obdržení žádosti. Lhůtu lze výjimečně prodloužit až o dva měsíce, o čemž musí být subjekt údajů ze strany správce informován, včetně zdůvodnění.

Aktuálně
Aktuality
Fotogalerie
Technika
LZS Ostrava
Cvičení a soutěže
Ze života záchranářů
Nehody na cestách
Železniční nehody
Na horách
Jiné
Kontakt
ředitelství
Bruntál
Frýdek - Místek
Karviná
Nový Jičín
Opava
Informace
Kdo jsme
Povinné informace
Jak volat 155
Jak pomoci
Sanitka odjela
Koronavirus
Automatické defibrilátory
Ceník plac. služeb
Veřejné zakázky
Vzdělávání
Odborné akce
Psychosociální intervenční služba
Projekty financované z fondů EU
Volné pracovní pozice
First Responder systém MSK
Poskytnuté informace dle zákona 106/1999 Sb.
Ochrana osobních údajů - GDPR
Informace k podání oznámení
Napište nám
Stížnosti a pochvaly
Zajímá Vás
Připomínky k WWW
O nás
Organizační struktura
Stanoviště
Krajské operační středisko
Infolinka
Pozemní posádky
Letecká ZS
Pohotovost - LSPP
Statistiky
Odkazy
Partnerské organizace
Další záchranné služby
Odborné stránky
Zdravotnická záchranná služba
Moravskoslezského kraje
Výškovická 2995/40
70030 Zábřeh, Ostrava

Telefon: 950 730 401
Email: zzsmsk@zzsmsk.cz
Ochrana osobních údajů